De Grey Ocean 24hrs Senior Proof

Een spannende reis voor en met de klant die in 24 uur tot concrete resultaten leidt en wellicht tot verrassende nieuwe inzichten.

Wat is de doelstelling?

Vanzelfsprekend is de doelstelling van de Grey Ocean 24hrs Discovery afhankelijk van wat u concreet wilt weten. Iets over de klantbeleving van uw doelgroep, iets wat zij van uw verwachten, iets wat uw doelgroep bezig houdt, zijn of haar angsten, motivaties, koopproces?
Maar uiteindelijk gaat het om een veel beter inzicht krijgen in wat uw doelgroep van u verwacht hetgeen concrete input moet geven over welke producten, diensten en belevenissen verkocht kunnen worden en hoe.

Samen gaan we met de Grey Ocean 24hrs Discovery op zoektocht. doelstelling

Grey Ocean helpt u met de zogenaamde 24-uurs sessie met medewerking van AgeWise business partner Ronald Provoost van H3ROES. De 24-uurs sessie met medewerkers en klanten is intensief, maar compact en energiek. 24 uur na de aftrap is er daadwerkelijk resultaat geboekt door een team medewerkers van uw organisatie en is de klant erbij betrokken door focusgroep-gesprekken.

Wat is de opzet?

De opzet ziet er als volgt uit:

Dag 1. 14.00 uur Medewerkerssessie - Uitdieping van onze onderzoeksvraag en oplossingsrichtingen.

 • We bepalen gezamenlijk de doelen: waar willen we morgen om deze tijd staan?
 • We verkennen de bestaande inzichten en bepalen wat we moeten weten van klanten.
 • We werken in kleine teams (twee of drietallen) aan deelaspecten en bepalen:
  • Wat we nu al wel weten (wat is voldoende bekend en staat vast?)
  • Wat we nog niet weten (wat zijn onze vraagpunten, waarop we volledig in het donker tasten en waarop we vooral input willen?)
  • Wat we niet echt weten (wat zijn onze twijfelpunten, die getoetst moeten worden of verdere verdieping vragen?)
  • We stellen een heldere gesprekshandleiding op voor de klantsessie(s) van de avond en bepalen op welke manieren we het beste de thema’s kunnen adresseren (werkvormen).

Dag 1. 17.00 uur Focusgroep(en).

focusgroepen

Afhankelijk van uw doelstelling organiseren we doorgaans een tot drie klantsessies. Het aantal is met name afhankelijk van hoe u de markt gesegmenteerd hebt zodat we zeker weten dat we meer weten over welke relevant segment.

 • In een gesprek van 90 minuten bevragen we klanten die we vooraf op basis van hun achtergrondkenmerken uitgenodigd hebben.
 • Medewerkers kijken mee via een live videoverbinding en luisteren actief naar de input van de klanten. Ze hebben opdrachten om het actief luisteren te bevorderen. Geen geleun in de stoel: dit is echt hard werken!
 • Anderen, die meer op afstand bij het project betrokken zijn, kunnen plaatsnemen in de meekijkruimte. Zij hebben wel een meer vrije rol.

 

Dag 1. 20.30 uur Evaluatie - Samen de vangst van de dag bespreken.

 • Korte evaluatie en ophalen leerpunten met medewerkers.
 • We pakken nog een ruim half uur door met de medewerkers en herkauwen de dingen die ons meteen zijn opgevallen.
 • We bepalen of alle onbekende punten zijn ingevuld en alle vragen voldoende verdiept of getoetst zijn.

Dag 2. 08.00 uur - Uitwerking/uitdieping leerpunten met medewerkers.

 • We starten deze dag met een goede uiteenzetting van alle leerpunten.
 • We scheiden bijvangst van hoofdvangst en pakken door op de belangrijkste input op de vragen die we hadden geformuleerd. We willen natuurlijk antwoord krijgen op de vraag wat we nu concreet moeten gaan doen .

Dag 2. 10.00 uur - Concretisering voor de informatievoorziening.

We gaan bepalen wat nu het concrete actieplan is om het Naober concept verder te ontwikkelen, afhankelijk van de doelgroep.
Bij het einde van de sessie is helder in kaart gebracht welke vervolgstappen de komende periode concreet door wie, wanneer en hoe gedaan moeten worden. We zijn dan in 24 uur van verkenning naar tastbaar resultaat gekomen.

Dag 2. 12.00 Einde.

Bij de verschillende sessies zijn een aantal belangrijke aandachtspunten.

 • Uiteraard starten we niet ‘blanco’; We hebben gezamenlijk veel kennis en het is nuttig daarmee af te trappen. De begeleiders van de sessie (Edgar Keehnen en Ronald Provoost) zullen hun visie geven op de onderzoeksproblematiek en deze ondersteunen met recente onderzoeken.
 • Uit de medewerkersessie leren we zowel wat er nog ontbreekt aan inzichten. Er zullen in deze sessie mogelijke oplossingsrichtingen besproken worden. Wij staan elke keer weer versteld van de kennis van en creativiteit in oplossingen bij de medewerkers. Uiteindelijk moet deze sessie natuurlijk voor de ultra-korte termijn leiden tot de elementen die met de klanten besproken/ uitgediept/ getoetst dienen te worden. Dat geeft druk en zorgt voor energie en vooruitgang.
 • Belangrijk nog om te vermelden is dat we gezamenlijk bepalen wie er allemaal bij de 24-uurs ‘medewerkersessie’ aanwezig zouden moeten zijn. Niet alleen de mensen betrekken die beleidsmatig meedenken en die verantwoordelijk zijn voor de communicatie maar ook de medewerkers die in contact staan met uw doelgroep.
 • Een succesvolle klantsessie is sterk afhankelijk van het goed selecteren van de ‘juiste’ klanten voor het doel. We bepalen samen de segmentatiecriteria waaraan de klanten moeten voldoen. Grey Ocean stelt vaak voor om een onderscheid te maken in drie verschillende groepen: Tom, Emma en Martha
 • De medewerkers kunnen in een aparte ruimte meekijken naar de discussie middels een videoverbinding. Meestal is het beter wanneer medewerkers niet zelf actief deelnemen aan de discussie, maar uiteraard zijn daar uitzonderingen op. Toch kunnen ze wel invloed uitoefenen en wel op de volgende wijze:
  • Voorafgaand bij de opzet van de gespreksstructuur (middagsessie)
  • Tijdens de discussie, waaraan de discussieleider (die een ipad voor zich heeft) input gegeven kan via computer/iphone/ipad.
  • Tijdens de evaluatie/pauze halverwege de sessie (als we dat in dit korte tijdsbestek nog doen)
  • Tussen de sessies door.

 • Het is aanbevelenswaardig om zoveel mogelijk medewerkers, management en werkvloer mee te laten kijken. In de praktijk blijkt namelijk dat acceptatie van veranderingen veel soepeler verloopt wanneer medewerkers zelf de meningen van de klanten hebben aanschouwd.
 • De doorlooptijd om deze 24 uur succesvol te laten verlopen en landen bedraagt doorgaans 4 weken (2 weken voorbereiding, werven deelnemers; sessie en vervolgstappen bepalen 1 week ; uitwerking en video 1 week)

Wat is de investering?

De Grey Ocean 24hrs Discovery vraagt om een investering van € 8.225,-.
De kosten zijn exclusief B.T.W. en de kosten voor de werving van deelnemers en de materiaalkosten.
De eerste vijftig procent wordt gefactureerd na opdracht-bevestiging en het tweede deel na oplevering van de deelopdracht.

Wat is het resultaat?

 1. Antwoorden op de onderzoeksvragen die we hebben geformuleerd en
 2. Een concrete actielijst met wat we moeten gaan doen.

Kort samengevat een spannende reis voor en met de klant die in een zeer korte tijd tot concrete resultaten leidt en wellicht tot verrassende nieuwe inzichten!

Geïnteresseerd in een discovery met concrete resultaten?

Grey Ocean

Pomonaweg 39
3633 CZ Vreeland
06-51121122
KvK 30178359